Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONCEPTS4ALL B.V. H.O.D.N. ALL CONNECT SOLUTIONS

Concepts4all B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Utrecht onder nummer 30270496.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities/ Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Concepts4all B.V., mede h.o.d.n. All Connect Solutions, hierna te noemen ACS.

1.2 Gebruiker van de Algemene voorwaarden: ACS, hierna te noemen gebruiker;

1.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met ACS een overeenkomst is aangegaan voor de levering van producten en/of het uitvoeren van diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Indien de opdrachtgever eveneens gebruik maakt van algemene voorwaarden, prevaleren de algemene voorwaarden van ACS.

Artikel 3. Aanbod, offertes, aanbiedingen, overeenkomst

3.1 Alhoewel gebruiker de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen gebruiker en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.3 Offertes, aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend. Indien de aanbieding betrekking heeft op (een) (GSM of GPRS)-abonnement(en) of overeenkomst van een mobiel of vast netwerk, dan is de datum waarop de opdrachtgever op het (GSM of GPRS)-netwerk wordt aangesloten maatgevend voor de dan geldende tarieven. Hierbij moet nadrukkelijk worden vermeld dat niet de datum waarop de overeenkomst met gebruiker wordt aangegaan, bindend is, tenzij van deze voorwaarde door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.4 Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de gebruiker niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarde door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.5 Voor het afsluiten van abonnementen en/of overeenkomsten met netwerken is gebruiker tussenpersoon. Gebruiker kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de netwerkaanbieder waarmee de eigenlijke overeenkomst wordt aangegaan, besluit niet tot het aangaan van een overeenkomst over te gaan of tot het niet nakomen van afspraken. In deze genoemde overeenkomst tussen opdrachtgever en netwerkaanbieder, gelden de algemene voorwaarden van de betreffende netwerkaanbieder.

3.6 Ook voor verzekeringen, reparaties, inbouw en verzending etc., waarvoor gebruiker tussenpersoon is, kan gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, mits gebruiker niet in gebreke of onvolledig is gebleven in de voorlichting van deze dienst. In dit geval dient opdrachtgever zich te wenden tot de desbetreffende dienstenaanbieder.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1 Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

6.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

6.3 Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegekomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Levering

7.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel/magazijn van gebruiker te Helsinkilaan 8 (3446AH), Woerden.

7.2 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

7.3 Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever.

7.4 Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Gebruiker behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.

7.5 Gebruiker behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

Artikel 8. Levertijd

8.1 De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens de overmacht met nooit meer dan vier weken overschrijden.

8.2 Langere levertijden behoren aan de opdrachtgever tijdig kenbaar te worden gemaakt.

8.3 De binding van gebruiker aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever één of meer wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst aan te brengen.

8.4 Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 9. Technische eisen, enz.

9.1 Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

Artikel 10. Garantie

10.1 Gebruiker geeft geen andere garantie dan de garantie die de producent van het artikel geeft, de zogenaamde fabrieksgarantie, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

10.2 Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te laten herstellen.

10.3 Alle zaken dienen bij de gebruiker ter reparatie te worden aangeboden.

10.4 De gebruiker kan er voor kiezen om de zaken te vervangen. Reparaties onder de € 50,- ex btw worden automatisch in behandeling genomen. Reparaties boven de € 50,- ex btw worden pas in behandeling genomen na goedkeuring door opdrachtgever.

10.5 De garantie vervalt indien de opdrachtgever schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

11.1 De bij de opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van ACS totdat de opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan ACS zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

11.2 Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet geheel worden voldaan, heeft ACS het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het afgesproken bedrag alsnog is voldaan.

11.3 Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de afgesproken vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft ACS het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

11.4 Ingeval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Risico

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de opdrachtgever opgegeven adres.

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen, retourneren

13.1 De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken.

13.2 Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te melden.

13.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan gebruiker.

13.4 In overleg tussen opdrachtgever en gebruiker kan levering van ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden.

Artikel 14. Prijsverhoging

14.1 Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging bestaande kostprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, vrachten en lasten. Verhogingen hiervan, die door ACS niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

14.2 Alle prijzen op aanbiedingen, offertes en facturen zijn gesteld in Euro’s, exclusief BTW en eventueel andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 15. Betaling

15.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling binnen 7 dagen plaats te vinden op rekening NL08ABNA 061.64.25.813 t.n.v. All Connect Solutions.

15.2 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden, zodat nog immer weigering aan de deur kan plaatsvinden.

15.3 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf dat moment zijn alle vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 16. Incassokosten

16.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering verschuldigd:

  1. Over de eerste € 2.500,-: 15% met een minimum van € 40,-
  2. Over de volgende € 2.500,-: 10%
  3. Over de volgende € 5.000,-: 5%
  4. Over de volgende € 190.000,-: 1%
  5. Boven de € 200.000,-: 0,5%

16.2 Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1 De aansprakelijkheid van gebruiker uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.

17.2 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.

17.3 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten.

17.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar heeft gesteld.

17.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere vervolgschade.

Artikel 18. Overmacht

18.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken of omstandigheden, voorzien of niet voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

18.2 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

18.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 6 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

18.4 In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding.

18.5 Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Opzegging

19.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van een redelijke termijn in acht te nemen.

Artikel 20. Ontbinding van de overeenkomst, verzuim

20.1 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden van gebruiker voortvloeien, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is gebruiker gerechtigd de uitvoering van alle afgesloten overeenkomsten met de opdrachtgever direct op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

20.2 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf of organisatie van de opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij gebruiker de opdrachtgever binnen redelijke termijn laat weten nakoming van de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan te vorderen.

Artikel 21. Persoonsgegevens

21.1 Door opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering.

21.2 De gegevens van opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van gebruiker en zullen alleen worden gebruikt om opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van gebruiker, tenzij opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen.

21.3 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door gebruiker over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van gebruiker. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 22. Geschillenbeslechting

22.1 De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 23. Toepasselijk recht

23.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle door gebruiker gesloten overeenkomsten met een opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24. Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

24.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

Artikel 25. Diversen

25.1 Indien opdrachtgever aan gebruiker schriftelijk opgave doet van een adres, is gebruiker gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat opdrachtgever gebruiker een nieuw adres heeft doorgegeven.

25.2 Indien door gebruiker gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat gebruiker deze voorwaarden soepel toepast.

25.3 Gebruiker is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van opdrachtgever gebruik te maken van derden.