Privacyverklaring

1. INLEIDING

1.1De privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) door de besloten vennootschap Concepts4All B.V., evenals de aan haar gelieerde vennootschappen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 30270496 (hierna: “ACS”, “ons”, “wij” en “we”).

1.2Uw persoonsgegevens kunnen door ACS worden verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van uw afname van ACS Producten en Diensten, uw bezoek aan onze website of in verband met uw contact met ons.

1.3In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over de manier waarop ACS persoonsgegevens verwerkt en hoe u contact kunt opnemen met ACS om uw rechten in te roepen. Ook staat in de privacyverklaring aanvullende informatie die voor u eventueel relevant kan zijn. Voor verdere vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via privacy@AllConnectSolutions.nl.

1.4Op onze website zijn links opgenomen naar andere websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende privacyverklaringen van die partijen.

2. CATEGORIEEN VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1Wij kunnen één of meer van de volgende categorieën van persoonsgegevens over u verwerken: 1. Personalia (Voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum);

2.2Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

2.3Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar. We hebben echter geen technologie beschikbaar om te controleren of een persoon ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Vermoedt u dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verwerkt over een minderjarige, neem dan gelijk contact met ons op, dan zullen wij die persoonsgegevens verwijderen.

3. DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1Wij mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

3.2Wij verwerken doorgaans voornamelijk contactgegevens, om contact met u op te nemen en/of te onderhouden en om onze afspraken over het verlenen van onze diensten op het gebied van telefonie, netwerk & security, werkplek en clouddiensten te kunnen uitvoeren en handhaven.

3.3Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, om: 1. U te kunnen bellen, e-mailen, of op een andere manier contact met u op te nemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

3.4U goederen te kunnen leveren bij het door u opgegeven adres;

3.5U antwoord te kunnen geven op door u aan ons gestelde vragen;

3.6U te informeren over wijzigingen van ACS Producten en Diensten.

3.7U onze nieuwsbrief en/of reclamefolders verzenden, wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven.

3.8ACS kan bezoekersgedrag op onze website analyseren om daarmee de website te verbeteren. ACS kan bezoekersgedrag analyseren om op onze website aanbod van ACS Producten en Diensten af te stemmen op de voorkeuren van de websitebezoeker, indien de websitebezoeker hiervoor met zijn of haar (cookie-)instellingen toestemming heeft gegeven. ACS kan surfgedrag van bezoekers van onze website over verschillende websites analyseren om aanbiedingen af te stemmen op de voorkeuren van de websitebezoeker, indien de websitebezoeker hiervoor met zijn of haar (cookie-)instellingen toestemming heeft gegeven. Lees voor

4. GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1Wij mogen op grond van de AVG uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken, wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. De grondslagen voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn in de meeste gevallen als volgt: een wettelijke verplichting van ACS om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren, het uitvoeren van de overeenkomst met u voor het afnemen van ACS Producten en Diensten, of uw toestemming.

4.2In uitzonderlijke gevallen kan de grondslag zijn dat ACS een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval heeft u het recht om bezwaar te maken. U kunt in uw bezwaar aangeven waarom, in uw situatie, wij geen gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens of waarom, in uw situatie, uw privacybelang zwaarder weegt. Kijk onder “uw rechten” om te zien hoe u schriftelijk een gemotiveerd bezwaar kunt indienen bij ACS.

4.3Voor het sturen van de nieuwsbrief is de grondslag altijd uw toestemming.

4.4U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Intrekking van toestemming doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking.

4.5Bij het niet verstrekken van benodigde gegevens of het intrekken van toestemming kunnen sommige ACS Producten en Diensten niet of niet optimaal meer worden geboden.

5. COOKIES

5.1Op onze website maken wij gebruik van technologie die informatie uit uw randapparatuur kan lezen of informatie op uw apparatuur kan opslaan (hierna: “cookies”). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Lees voor meer informatie onze cookieverklaring hier: www.AllConnectSolutions.nl/cookieverklaring.

6. BEWAARTERMIJNEN

6.1ACS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in artikel 3.

6.2In uitzondering op de in 6.1 genoemde hoofdregel kan ACS uw persoonsgegevens langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals maar niet beperkt tot fiscale bewaartermijnen.

7. ONTVANGERS

7.1ACS kan uw persoonsgegevens onder omstandigheden delen met derden wanneer hiervoor een grondslag bestaat, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, of om te kunnen voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

7.2ACS maakt als bedrijf gebruik van externe dienstverleners. Externe dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken in onze opdracht. Externe dienstverleners ontvangen van ons niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk om hun opdracht uit te kunnen voeren. Externe dienstverleners waar ACS gebruik van maakt zijn onder andere: hostingproviders, IT leveranciers, betaaldienstverleners, onderaannemers, externe salaris- en urenregistratie.

7.3ACS sluit met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst, op de in de AVG voorgeschreven wijze, bijvoorbeeld om ervoor zorg te dragen dat externe dienstverleners uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en passende technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.

8. BEVEILIGING

8.1ACS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@AllConnectSolutions.nl.

8.2ACS heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Logische toegangscontrole;
  • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  • Encryptie op o.a. de lokale schijven;
  • Meerfactorauthenticatie;
  • Monitoring van genomen beveiligingsmaatregelen;
  • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  • Steekproefsgewijze controle op naleving van het beveiligingsbeleid;
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (encryptie en hashing). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
  • SPF en DMARC zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

9. UW RECHTEN

9.1U heeft het recht ACS te verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van ACS. U heeft onder omstandigheden recht op dataportabiliteit.

9.2U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9.3U heeft het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Intrekking van toestemming doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat ACS bepaalde diensten niet meer aan u kan leveren.

9.4Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@AllConnectSolutions.nl.

9.5ACS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat als u een verzoek indient, wij graag zeker willen zijn dat u het ook werkelijk bent. Dit betekent dat wij uw identiteit zullen verifiëren door bijvoorbeeld extra vragen te stellen.

10. WIJZIGINGEN

10.1Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden gewijzigd. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op onze website.